ࡱ> & !"#$%'*()+,-./0Root Entry F±cSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument9D !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLM Oh+'0  (08@DN1 NgUY Normal.dotmZXJ1@@nT9O@B K@?c@O"V=WPS Office_11.8.2.11806_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+, X`ht| d 0t|KSOProductBuildVerICV2052-12.1.0.16388$B317E44B8DC64BE981538BBB292B941E_130TableData WpsCustomData0 PKSKS9D$! 8<4 $S h >" 8 DN1 2024t^^V[wƋNCg@\oyf[xvzyv3ubcWS N0;`SOvh N`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc[ meQ/{_=[ZQvNAS'YTNASJ\N-NhQO|^y V~`Nяs^;`fNsQNwƋNCg]\Ov͑c:yTZQ-N.Y0VRbQV{r Z&q 0wƋNCg:_V^~2021 2035t^ 00 0 ASVN V[wƋNCgObTЏ(uĉR 0 0N)RlSЏ(uNyLReHh2023 2025t^ 0[eǏ z-Nv͑p0p0pp_U\gxvz @wRb_b gtReNkNNUSMO N_\O:Nur4YUSMO0 V k*N3ubyvv#N NǏ2N xvzVSR N NǏ10N+T#N 0 TN#NS3ubN*Nyv0(Wxb\*g~vV[wƋNCg@\oyf[xvzyv#NSR N N3ubeyv0 N 3ubUSMOT#NN_bbvV[wƋNCg@\oyf[xvzyve NoO(uU_0 mQ yvxvzegPN,:N1t^0 N0͑pxvzQ[ N W@xt wƋNCg/edpeW[~Nmؚ(ϑSU\xvz wƋNCgCgvRM\O(u:gtxvz wƋNCgW@x'`l_xvz N 6R^ĉR pencwƋNCgObĉRg^xvz NN]zfSU\v^vwƋNCgĉRSO|^xvz 'Y!jW(WwƋNCglt-Nv^(uxvz wƋNCgNNNReSU\OS T:g6Rxvz N)R_nĉRg^N[xvz hQNN)ROS T?eV{c_xvz lQFUhޏ~ Nt^ NO(ud6R^SO|Sxvz 0Wth_Nzlxvz N ]\O[ 1. wƋNCgObxvz wƋNCgmYΘi2cSO|xvz wƋNCgW%N͑1YO`b6R^xvz FUhCgYCQ~~㉳Q:g6Rxvz 0Wth_NNRc:SWyrr~Nmؚ(ϑSU\_xvz 2. wƋNCgЏ(uxvz ReTTSON)R`lg^!j_xvz hQ_N)R_'`[g:g6RTS$RV{euxvz YCQSwƋNCgёOۏlSЏ(uvsQxvz ^:W[T NvX[ϑN)R[{ NON[c:g6Rxvz N)RNNSOۏ-N\ONb!j_xvz 3. wƋNCg gRxvz wƋNCglQqQ gRtN[xvz wƋNCgpencvlt:g6RS;NScpenc^^xvz NLuLhQt%FUsXċ0OSO|wƋNCgċNchxvz wƋNCg gRNؚ(ϑSU\xvz 4. wƋNCgNMbxvz wƋNCgNMbV[W{Q}SO^xvz hQVwƋNCgLyR{|ċNxvz wƋNCgwƋSO|^xvz R\t^wƋNCgYeSO|tS[xvz 5. wƋNCgVExvz wƋNCgVEzNgeRTS^[xvz bVReQ͑wƋNCgVEag~SL'`xvz N&^N ёxV[ I{wƋNCg͑VET\O:g6RT\ObU\V{euxvz N&^N V[0Wth_Ob{t6R^xvz  PAGE \* MERGEFORMAT 1  <>@LNӻ{k]PB5 (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^JaJ CJ,OJPJQJ^JaJ$\CJ,OJPJQJ^Jo(aJ$\.CJ,OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtH\CJ,OJPJQJ^Jo(aJ$\.CJ,OJPJQJ^Jo(aJ$mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\&CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\ " J f ~ ͸q\C&8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH ~  $ & 2 4 Ѽ{m`K8#(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ %B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH  \ ^ įt_L>0CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ %B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH  6 8 ͰvY<8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\8 J N R T b d x | ŨrY<8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH| ŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH ".24ŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH4\^fjrtvŨnQ41CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHɬrU88B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\,.2HJfhŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHhŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH,.LN|~ŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH,.FHprŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHFHŨnQ48B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHHJPTVξf8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJUCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJUCJOJPJQJ^Jo(aJCJOJPJQJ^Jo(aJUCJOJPJQJ^Jo(aJCJU  >@N& 4 ^ { dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` da$$WD`da$$ da$$WD`da$$ 8 T d t` & FdVD^WD` & FdVD^WD` & Fda$$WD` & FdVD^WD` & FdVD^WD` & FdVD^WD` & Fda$$WD` & Fa$$WD` dWD` 4^vveT & Fda$$WD` & Fda$$WD` & Fda$$WD` & FdVD^WD` & FdVD^WD` & FdVD^WD` & FdVD^WD` & FdVD^WD` & FdVD^WD` .Jhud & Fda$$C$` & Fda$$C$` & Fda$$C$` & Fda$$C$` & Fda$$C$` & Fda$$C$VDv^v & Fda$$WD` & Fda$$WD` & Fda$$WD` .N~.HzgT & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$C$WD` ,& < 66 HrHLNPxu 9r 9r 9r a$$ 9r & Fda$$WD` & Fda$$WD` & FdVD^WD` & FdWD` & Fda$$WD` & Fda$$C$WD` & Fda$$WD`7. A!#"$n%S2P0p18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_HV@Vh 1'd@[$XDT\$YDJ$$@& CJ PJKH,^@^h 2'd[$XD\$YD$$@&OJPJQJ^J5$A@$؞k=W[SONi@Nnfh